side-area-logo

Regulamin

delimiter image

1 WSTĘP

Serwis e-Polowanie.pl umożliwia Kołom Łowieckim prowadzenie Księgi Ewidencji drogą elektroniczną (poprzez Internet lub aplikacje mobilne), w szczególności dokonywania drogą elektroniczną wszystkich wpisów wynikających z treści Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz oraz dokonywania obserwacji zwierzyny poprzez usługę e-Obserwacji. Warunkiem korzystania z Serwisu e-Polowanie.pl i jego Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

Niniejszy Regulamin definiuje zasady działania Serwisu e-Polowanie.pl oraz reguluje przepisy w zakresie praw i obowiązków Użytkowników i Serwisu.

Nazwa Serwisu, zasady funkcjonowania, elementy graficzne, logo, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem i właścicielem Serwisu e-Polowanie.pl jest Venatu  A. Zatwarnicka sp.j. z siedzibą w Złotowie.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tego Regulaminu oraz potwierdzenia autentyczności danych wprowadzanych we wszystkich formularzach.
 3. Rozpoczynając pracę z Serwisem e-Polowanie.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez w Serwisie zawartych w nim danych, w zakresie w jakim będzie to niezbędne do korzystania z Serwisu.
 4. Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). RODO to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. By wyjść naprzeciw wymogom RODO oraz zachować zasadę transparentności informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych umieściliśmy w Polityce Prywatności, które znaleźć można w dokumencie pod linkiem: https://e-polowanie.pl/polityka-prywatnosci/ W dokumencie tym wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo prawa i możliwości.
 6. Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia RODO, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, jak również ich poprawiania i usuwania, będą przysługiwały Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak:
  – żądanie usunięcia Państwa danych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  – sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Venatu (właściciela serwisu e-Polowanie.pl oraz aplikacji e-Polowanie, e -Obserwacje),
  – oraz prawo do interwencji ludzkiej w procesie podejmowania decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych.
 7. Regulamin korzystania z serwisu e-polowanie.pl został dostosowany do wymogów RODO.
 8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa Polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Serwis e-Polowanie.pl – serwis Webowy, którego dotyczy ten regulamin, w dalszej części tego dokumentu również zamiennie nazywany Serwisem.
2. Usługobiorca – podmiot wykupujący dostęp do usług serwisu e-polowanie.pl
3. Koło łowieckie – posiadająca osobowość prawną, jednostka organizacyjna Polskiego Związku Łowieckiego, skupiająca myśliwych – Użytkowników Systemu i prowadząca gospodarkę łowiecką na dzierżawionych przez siebie obwodach łowieckich, która korzysta z Serwisu e-Polowanie po zakupie abonamentu.
4. Użytkownik/Myśliwy – osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkowników można podzielić na: Użytkowników Zarejestrowanych – należących do Koła, które zawarło Umowę i zakupiło w Serwisie abonament oraz Użytkowników testowych, którzy wykorzystują testowe dane logowania do testowania Systemu.
5. Dane – informacje, które Użytkownicy oraz Administrator  dobrowolnie umieszczają w Serwisie.
6. Aplikacja – program działający na urządzeniu, korzystający z zasobów Serwisu e-Polowanie.
7. Konto użytkownika – udostępnione przez Serwis Użytkownikowi miejsce w serwisie, gdzie Użytkownik Zarejestrowany wprowadza Dane i w ramach którego zarządza Danymi.
8. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Serwisu.
9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta między Kołem, a właścicielami Serwisu e-Polowanie na świadczenie usług zgodnych z niniejszym Regulaminem.
10. Usługi – zbiór usług oferowanych przez serwis e-polowanie.pl, które nie są objęte przedmiotem umowy, a zamawiane przez Usługobiorcę oddzielnie w ramach odrębnych zamówień.
11. Zamówienie – złożone przez Usługobiorcę zapotrzebowanie na wykonanie usługi lub dostęp do funkcjonalności, dostarczone w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub funkcjonalności serwisu e-Polowanie.

4 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Serwis e-Polowanie.pl udostępnia platformę w zakresie korzystania z serwisu poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną.
 2. Każdemu Użytkownikowi Serwisu udostępniona zostaje przestrzeń na Dane, aby mógł wprowadzać dane.
 3. W ramach Serwisu e-Polowanie.pl nie wolno korzystać z wirusów, botów oraz wszelkich innych mechanizmów i kodów komputerowych, które mogą przyczynić się nieprawidłowego z przeznaczeniem działania Serwisu lub Aplikacji korzystającej z Serwisu.

5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Serwis e-Polowanie.pl daje odpłatny dostęp do usługi Elektroniczna Książka Polowań, umożliwiającej Kołom łowieckim prowadzenie Księgi Ewidencji drogą elektroniczną. Użytkownicy zarejestrowani/członkowie koła łowieckiego, które wykupiło dostęp do Elektronicznej Książki Polowań mogą dokonywać wpisów logując się poprzez WWW do Serwisu e-Polowanie (www.e-polowanie.pl/) lub poprzez aplikację mobilną e-Polowanie.
 2. Korzystanie z Elektronicznej Książki Polowań jest możliwe po zakupie przez Usługobiorcę abonamentu oraz podpisaniu Umowy.
 3. Dostęp do Elektronicznej Książki Polowań otrzymuje Usługobiorca i wszyscy jego myśliwi po podpisaniu Umowy. Myśliwy po akceptacji Regulaminu staje się Użytkownikiem. Każdy Użytkownik zarejestrowany, ma możliwość dokonania wpisu oraz sprawdzenia aktualnych wpisów innych myśliwych w książce ewidencji po zalogowaniu do Serwisu przy wykorzystaniu Numeru legitymacji PZŁ oraz Hasła.
 4. Serwis e-Polowanie.pl umożliwia dokonywanie wpisów w księdze ewidencji poprzez stronę WWW oraz aplikację mobilną.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się dostarczyć Administratorom i właścicielom Serwisu nazwę Koła łowieckiego lub OHZ oraz obwodów łowieckich, w których Użytkownicy zarejestrowani mogą dokonywać wpisów.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się wprowadzić do systemu dane Użytkowników oraz miejsc polowań.
 7. Administratorzy i właściciele Serwisu mogą dokonywać modyfikacji i zmian w Serwisie.
 8. Użytkownicy Zalogowani wyrażają pozwolenie na udostępnianie wprowadzonych przez siebie danych innym Użytkownikom należącym do tego samego Koła łowieckiego bądź OHZ, Państwowej Straży Łowieckiej oraz Administratorom Serwisu.
 9. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu, jak również za wprowadzanie w nim Danych.
 10. Administratorzy mogą uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy Usługobiorca nie opłaci abonamentu.
 11. Serwis e-Polowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzane przez Użytkowników Dane i nie odpowiada za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania Serwisu.
 12. Użytkownik oświadcza, iż dysponuje w zakresie publikowanych treści oraz materiałów nie tylko majątkowymi prawami autorskimi, ale także prawami pokrewnymi i wszelkimi innymi oraz nie narusza swoim działaniem praw i dóbr osób trzecich. W przypadku naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Serwis e-Polowanie.pl może zmodyfikować lub usunąć sporne materiały.
 13. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie poniższych rodzajów treści:
  a) Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji w systemach komputerowych.
  b) Treści bezprawnych, obraźliwych, wydających się obraźliwymi, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich Autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
  c) Danych, treści naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 14. Zabronione jest używanie w Serwisie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

6 ROLA OPERATORA SERWISU e-Polowanie.pl

 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakich Użytkownicy mogą doznać lub doznali korzystając z informacji zamieszczonych w Serwisie.
 3. Właściciel oraz administratorzy zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Właściciel oraz administratorzy dokładają należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzegają sobie możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub z przyczyn niezależnych oraz w razie uzasadnionych przyczyn całkowitego zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług.
 5. Administratorzy i właściciele Serwisu nie biorą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne usług oferowanych w ramach Serwisu.

7 REJESTRACJA

 1. Użytkownikiem Zarejestrowanym Serwisu e-Polowanie.pl może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje postanowienia Regulaminu i dla której poprawnie wprowadzone zostaną do Serwisu dane jednoznacznie identyfikujące Użytkownika w tym: imię, nazwisko i nr legitymacji lub inny określony login.
 2. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 3. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach działania Serwisu, informacyjnych oraz statystycznych.
 4. Wszystkie udzielone przez Państwa zgody mogą Państwo w każdym czasie modyfikować lub wycofywać, kontaktując się z nami pod adresem   [email protected]
 5. Dodatkowe dane przekazywane podczas korzystania z serwisu oraz aplikacji e-Polowanie są dobrowolne i mają na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas polowania oraz usprawnienia przekazywania informacji wśród Myśliwych wykonujących polowanie w obwodach zarządzanych przez Usługobiorcę.

 

8 PRZECHOWYWANE DANE

 1. Użytkownik podaje dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie e-Polowanie.pl oraz z korzystania z aplikacji e-Polowanie.
 2. Wskazane dane to: imię i nazwisko Użytkownika, numer legitymacji PZŁ lub PESEL, adres email.
 3. Użytkownik może przekazać również numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres email.
 4. Użytkownik wprowadza do serwisu lub aplikacji e-Polowanie dane określające przebieg polowania, zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018 roku oraz z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2018 roku.
 5. Dodatkowo, Użytkownik może dobrowolnie podać dane dotyczące jego lokalizacji w terenie – te dane mają na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas polowania oraz usprawnienia przekazywania informacji wśród Członków Koła Łowieckiego Użytkownika aplikacji.

9 USUNIĘCIE DANYCH, COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Użytkownik Serwisu ma prawo do:
 2. a) żądania usunięcia danych – imienia, nazwiska, loginu, numeru pesel oraz wszystkich innych przekazanych informacji, jak również do usunięcia wszystkich treści, umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie,
 3. b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 4. c) sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych Użytkownika w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Venatu (twórcy systemu e-polowanie),
 5. d) oraz prawo do interwencji ludzkiej w procesie podejmowania decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych.
 6. W każdym z wymienionych wyżej przypadków prosimy o kontakt pod adresem [email protected]i podanie wyraźniej i jasno określonej dyspozycji, z uwzględnieniem działań, które powinniśmy podjąć. Nasi uprawnieni pracownicy skontaktują się z Państwem oraz z odpowiednią osobą w Państwa Kole Łowieckim.
 7. Gdy zgodnie z przepisami prawa będziemy mogli usunąć Państwa dane – nasi pracownicy usuną lub zanonimizują (uczynią bardziej anonimowymi) Państwa dane. Upewnimy się, czy życzycie sobie Państwo również usunięcia całej korespondencji mailowej, którą kierowaliście Państwo do nas. Poinformujemy Państwa, kiedy Państwa dane osobowe zostaną całkowicie usunięte ze wszystkich naszych systemów (czas ten podyktowany jest względami technologicznymi). W przypadku żądania usunięcia korespondencji mailowej – również poinformujemy Państwa o usunięciu całej korespondencji mailowej Państwa do nas – nastąpi to w ostatnim naszym mailu do Państwa. Wskazanie dane zostaną usunięte niezzwłocznie, z uwzględnieniem możliwości technologicznych.
 8. Nie będzie możliwe przywrócenie raz usuniętych danych.
 9. Przypominamy, że zasady prowadzenia Ewidencji Polowań są określone odpowiednimi przepisami prawa i zgodne z wymaganiami wpisów do Książki Polowań określonymi w Ustawie Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018 roku oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2018 roku.

10 APLIKACJE KORZYSTAJĄCE Z SERWISU e-Polowanie.pl

Właściciel Serwisu nie wyraża zgody na korzystanie z serwisu z wykorzystaniem aplikacji poza wskazanymi aplikacjami:
a) przeglądarkami internetowymi posiadającymi jedynie funkcjonalność przeglądania zasobów całego Internetu,
b) aplikacją mobilną  e-Polowanie,
c) aplikacjami, dla których właściciel serwisu e-Polowanie.pl wyraził pisemne, podpisane przez właściciela, pozwolenie na papierze.

11 APLIKACJA MOBILNA e-polowanie

Aplikacja mobilna umożliwia wykonanie ważniejszych czynności w serwisie e-polowanie.pl, w tym mędzy innymi:

 • wykonanie zapisu do ewidencji na polowanie oraz zakończenie polowania,
 • przegląd na mapie dostępnych rewirów polowania,
 • czytanie wiadomości udostępnianych w kole łowieckim,
 • udostępnienie lokalizacji uczestników polowania (po włączeniu odpowiedniej opcji aplikacja pobiera lokalizację bez przerwy, działając w tle, lub, gdy jest zamknięta).

12 USŁUGI

1. Bramka SMS – umożliwia wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem Serwisu e-Polowanie do myśliwych, którzy są abonentami Sieci telekomunikacyjnej Operatorów GSM działających na terenie Polski.
1.1. Usługobiorca poprzez złożenie Zamówienia określa ilość wiadomości SMS zakupionych w usłudze Bramka SMS, w cenie oferowanej w dniu zakupu w Serwisie e-Polowanie.pl.
1.2. Faktury za Zamówienie usługi Bramki SMS będą dostarczane automatycznie w formie elektronicznej, w postaci pliku pdf na adres e-mail Usługobiorcy określony w zamówieniu w ciągu czterech dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
1.3. Wynagrodzenie powiększone o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, będzie płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
1.4. Wysyłka wiadomości SMS może zostać wstrzymana przez Serwis e-Polowanie.pl w momencie braku potwierdzenia wpłaty należnych środków (opłat) po okresie 14 dni od daty upływu terminu płatności faktury. Wznowienie wysyłek SMS następuje natychmiast po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Usługobiorcę.
1.5. Po upływie 14 dni od terminu płatności faktury, System e-Polowanie.pl ma prawo do wysyłania wezwania w formie elektronicznej do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji o braku płatności do BIG zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. Z 2020r. poz. 935 z późn.zm.) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 r. poz. 933).
1.6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść wiadomości wysyłanych za pośrednictwem systemów Serwis e-Polowanie.pl przez Usługobiorcę do Użytkowników Systemu e-Polowanie.pl oraz ewentualne szkody i naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych Użytkowników końcowych lub osób trzecich.
1.7. Serwis e-Polowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości SMS do odbiorcy, które nastąpiło z przyczyn niezależnych od Serwisu e-Polowanie.pl. W szczególności Serwis e-Polowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości w przypadku, gdy odbiorca wiadomości będzie poza zasięgiem swojej sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu przed upływem czasu ważności wiadomości.
1.8. Serwis e-Polowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za udokumentowane awarie, błędy i przerwy leżące po stronie Operatorów polskich sieci GSM.

13 ZMIANY W REGULAMINIE

O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Serwisu e-Polowanie.pl Użytkownicy portalu zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach Serwisu. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

14 WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy regulamin Serwisu e-Polowanie.pl wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie 24.02.2021 roku. Traci moc poprzedni Regulamin z dnia 24.05.2017  roku.

 

Rozpocznij rozmowę
Napisz do nas!
Dowiedz się więcej o systemie e-Polowanie!
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!