side-area-logo

Regulamin

delimiter image
 • 1 WSTĘP

Serwis e-Polowanie.pl umożliwia kołom łowieckim prowadzenie Księgi Ewidencji drogą elektroniczną (poprzez internet lub aplikacje mobilne), w szczególności dokonywania drogą elektroniczną wszystkich wpisów wynikających z treści załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Warunkiem korzystania z Serwisu i jego Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Poniższy Regulamin definiuje zasady działania Serwisu e-Polowanie.pl oraz reguluje przepisy w zakresie praw i obowiązków Użytkowników i Serwisu. Nazwa Serwisu, zasady funkcjonowania, elementy graficzne, logo, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem i właścicielem Serwisu e-Polowanie.pl jest Venatu Z. Dolla, B. Standio, A. Zatwarnicka sp.j.
  2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tego Regulaminu oraz potwierdzenia autentyczności danych wprowadzanych we wszystkich formularzach.
  3. Rozpoczynając pracę z Serwisem e-Polowanie.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez w Serwisie zawartych w nim danych, w zakresie w jakim będzie to niezbędne do korzystania z Serwisu.
  4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa Polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 3 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Serwis e-Polowanie.pl – serwis Webowy, którego dotyczy ten regulamin, w dalszej części tego dokumentu również zamiennie nazywany Serwisem.
2. Koło łowieckie – posiadająca osobowość prawną, jednostka organizacyjna Polskiego Związku Łowieckiego, skupiająca myśliwych – Użytkowników Systemu i prowadząca gospodarkę łowiecką na dzierżawionych przez siebie obwodach łowieckich, która korzysta z Serwisu e-Polowanie po zakupie abonamentu.
2. Użytkownik/Myśliwy – osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkowników można podzielić na: Użytkowników Zarejestrowanych – należących do Koła, które zawarło Umowę i zakupiło w Serwisie abonament oraz Użytkowników testowych, którzy wykorzystują testowe dane logowania do testowania Systemu.
3. Dane – informacje, które Użytkownicy oraz Administrator  dobrowolnie umieszczają w Serwisie.
4. Aplikacja – program działający na urządzeniu, korzystający z zasobów Serwisu e-Polowanie.
5. Konto użytkownika – udostępnione przez Serwis Użytkownikowi miejsce w serwisie, gdzie Użytkownik Zarejestrowany wprowadza Dane i w ramach którego zarządza Danymi.
6. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Serwisu.
7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta między Kołem, a właścicielami Serwisu e-Polowanie na świadczenie usług zgodnych z niniejszym Regulaminem.

 • 4 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Serwis e-Polowanie.pl udostępnia platformę w zakresie korzystania z serwisu poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną.
  2. Każdemu Użytkownikowi Serwisu udostępniona zostaje przestrzeń na Dane, aby mógł wprowadzać dane.
  3. W ramach Serwisu e-Polowanie.pl nie wolno korzystać z wirusów, botów oraz wszelkich innych mechanizmów i kodów komputerowych, które mogą przyczynić się nieprawidłowego z przeznaczeniem działania Serwisu lub Aplikacji korzystającej z Serwisu.
 • 5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Serwis e-Polowanie.pl daje odpłatny dostęp do usługi Elektroniczna Książka Polowań, umożliwiającej Kołom łowieckim prowadzenie Księgi Ewidencji drogą elektroniczną. Użytkownicy zarejestrowani/członkowie koła łowieckiego, które wykupiło dostęp do Elektronicznej Książki Polowań mogą dokonywać wpisów logując się poprzez WWW do Serwisu e-Polowanie (www.e-polowanie.pl/) lub poprzez aplikację mobilną e-Polowanie.
  2. Korzystanie z Elektronicznej Książki Polowań jest możliwe po zakupie przez koło łowieckie abonamentu oraz podpisaniu Umowy.
  3. Dostęp do Elektronicznej Książki Polowań otrzymuje koło łowieckie i wszyscy jego członkowie po podpisaniu Umowy. Członek koła po akceptacji Regulaminu staje się Użytkownikiem. Każdy Użytkownik zarejestrowany, ma możliwość dokonania wpisu oraz sprawdzenia aktualnych wpisów innych myśliwych w książce ewidencji po zalogowaniu do Serwisu przy wykorzystaniu Peselu oraz Hasła.
  4. Serwis e-Polowanie.pl umożliwia dokonywanie wpisów w księdze ewidencji poprzez stronę WWW oraz aplikację mobilną.
  5. Koło łowieckie zobowiązuje się dostarczyć Administratorom i właścicielom Serwisu nazwę Koła oraz obwodów łowieckich, w których Użytkownicy zarejestrowani mogą dokonywać wpisów.
  6. Koło łowieckie zobowiązuje się wprowadzić do systemu dane Użytkowników oraz miejsc polowań.
  7. Administratorzy i właściciele Serwisu mogą dokonywać modyfikacji i zmian w Serwisie.
  8. Użytkownicy Zalogowani wyrażają pozwolenie na udostępnianie wprowadzonych przez siebie danych innym Użytkownikom należącym do tego samego Koła łowieckiego, Państwowej Straży Łowieckiej oraz Administratorom Serwisu.
  9. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu, jak również za wprowadzanie w nim Danych.
  10. Administratorzy mogą uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy Koło nie opłaci abonamentu.
  11. Serwis e-Polowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzane przez Użytkowników Dane i nie odpowiada za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania Serwisu.
  12. Użytkownik oświadcza, iż dysponuje w zakresie publikowanych treści oraz materiałów nie tylko majątkowymi prawami autorskimi, ale także prawami pokrewnymi i wszelkimi innymi oraz nie narusza swoim działaniem praw i dóbr osób trzecich. W przypadku naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Serwis e-Polowanie.pl może zmodyfikować lub usunąć sporne materiały.
  13. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie poniższych rodzajów treści:
  a) Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji w systemach komputerowych.
  b) Treści bezprawnych, obraźliwych, wydających się obraźliwymi, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich Autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
  c) Danych, treści naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
  14. Zabronione jest używanie w Serwisie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 • 6 ROLA OPERATORA SERWISU e-Polowanie.pl
 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu.
  2. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakich Użytkownicy mogą doznać lub doznali korzystając z informacji zamieszczonych w Serwisie.
  3. Właściciel oraz administratorzy zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  4. Właściciel oraz administratorzy dokładają należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzegają sobie możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub z przyczyn niezależnych oraz w razie uzasadnionych przyczyn całkowitego zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług.
  5. Administratorzy i właściciele Serwisu nie biorą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne usług oferowanych w ramach Serwisu.
 • 7 REJESTRACJA
 1. Użytkownikiem Zarejestrowanym Serwisu e-Polowanie.pl może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje postanowienia Regulaminu i dla której poprawnie wprowadzone zostaną do Serwisu dane jednoznacznie identyfikujące Użytkownika w tym: imię, nazwisko i pesel.
  2. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
  3. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach działania Serwisu, informacyjnych oraz statystycznych.
 • 8 APLIKACJE KORZYSTAJĄCE Z SERWISU e-Polowanie.pl

Właściciel Serwisu nie wyraża zgody na korzystanie z serwisu z wykorzystaniem aplikacji poza wskazanymi aplikacjami:
a) przeglądarkami internetowymi posiadającymi jedynie funkcjonalność przeglądania zasobów całego Internetu,
b) aplikacją mobilną  e-Polowanie,
c) aplikacjami, dla których właściciel serwisu e-Polowanie.pl wyraził pisemne, podpisane przez właściciela, pozwolenie na papierze.

 • 9 ZMIANY W REGULAMINIE

O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Serwisu e-Polowanie.pl Użytkownicy portalu zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach Serwisu. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

 • 10 WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy regulamin Serwisu e-Polowanie.pl wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie 01.02.2017 roku.